Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 287, ze zm.) w brzmieniu:

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 

Informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia:                                                            

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy:                 

Kwotę należy przelać na następujący numer rachunku bankowego:

                                                                                                           

Imię i nazwisko konsumenta:                                                              

Adres konsumenta:                                                                              

                                                                                                              Data i podpis: